• slide_1
  • slide_2
  • slide_3
  • slide_8
  • slide_4
  • slide_5
  • slide_6
  • slide_7

Kamienna 5

 

 

 

 

REGULAMIN
Biegu ulicznego: Kamienna 5
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy w biegu ulicznym na 5km
Mistrzostwa Polski:
Środowisk Ubezpieczeniowych, Bankowców, Prawników,
Dziennikarzy, Lekarzy oraz Radców Prawnych.
oraz
Mistrzostwa Żołnierzy oraz Pracowników Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy.

 


I. Organizator:

1. Akademia Biegania Sprint
II. Współorganizatorzy:
1. CWZS Zawisza Bydgoszcz – Stowarzyszenie Lekkoatletyczne
III. Cel Imprezy
1. Wyłonienie Mistrza Polski i Bydgoszczy w biegu ulicznym na 5km wśród:
Pracowników Środowisk Ubezpieczeniowych, Bankowców, Prawników, Dziennikarzy , Lekarzy i radców Prawnych oraz Mistrzów wśród Żołnierzy oraz Pracowników Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy.
2. Promocja zdrowego trybu życia
3. Upowszechnienie biegania jako prostej o ogólnodostępnej formy ruchu i uprawiana sportu.
IV. Termin i Miejsce. Trasa Biegu:
1. Bieg odbędzie się 04 czerwca 2017 roku
2. Start biegów głównego na dystansie 5km nastąpi o godz. 10.00
3. Bieg odbędzie się ulicą Kamienną w Bydgoszczy.
Start, biuro zawodów, szatnie przed startem na parkingu przy sklepie Biegacza skrzyżowanie ulicy Kamiennej i Gdaoskiej w Bydgoszczy.
Meta ulica Kamienna, skrzyżowanie z ulica Fordooską na wysokości Sport Factory Szatnie po biegu na parkingu koło Sport Factory
4. Trasa biegu poprowadzona będzie ulicą kamienną w Bydgoszczy, nawierzchnia asfaltowa,
5. Szczegółowa trasa biegu i jej dokładny przebieg zostanie zamieszczona na stronie biegu
6. Trasa będzie oznakowana co 1km.
7. Uczestnicy na trasie maja obowiązek stosowania się do poleceo policji, osób kierujących ruchem oraz sędziów i wolontariuszy
8. Trasa posiada atest PZLA
V. Uczestnictwo:
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu Kamienna 5 jest:
a) Posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazao medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 5km.
b) Pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu
c) Świadomośd startu w zawodach na własną odpowiedzialnośd z pełną świadomością niebezpieczeostwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia
2. Zawodnicy dokonujący rejestracji i wpłacający opłatę startową oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialnośd
3. Limit osobowy uczestników Kamiennej 5 to: 1000 zawodników
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia limitu uczestników.
4. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
a) Przyjęcie regulaminu biegu
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów
c) Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora Kamiennej 5 oraz partnerów biegu
d) Wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazywania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom biegu w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji
5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostad zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie karty startowej
6. Opłata startowa w biegu Kamienna 5 wynosi:
a) do dnia 1 kwietnia 2017r. – 35 zł
b) od dnia 2 kwietnia do dnia 1 maja 2017r. – 45 zł
c) od 2 maja do 22 maja 2017r. - 55 zł
c) w dniu 04.06 2017r. ( dzieo startu) opłata wnoszona w biurze zawodów wynosi 60 zł
7. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora
8. Rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego
9. Płatności realizowane są przelewami ( przelew elektroniczny, przekaz pocztowy) podając automatycznie generowane w systemie dane dla danego zgłoszenia druku.
W dniu startu płatności przyjmowane będą gotówką.
10. W przypadku zgłoszeo grupowych np. firmy, kluby itp. wymagana jest standardowa rejestracja zawodników
11. Faktury ( VAT) wystawiane są wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i przesłaniu do organizatora pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty wpływu środków na rachunek organizatora
12. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można jej również przenosid na innego zawodnika
13. Wszyscy zawodnicy biegu otrzymują tzw. pakiet startowy:
a) Numer startowy
b) Chip do pomiaru czasu ( zwrot po zakooczeniu biegu)
14. Każdy zawodnik, który ukooczy Kamienną 5 otrzyma na linii mety pamiątkowy medal.
VI. Zgłoszenie:
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej:
www.akademiabiegani.com.pl
www.rejestracja.akademiabiegania.com.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane są od 28.02.2017 do 22.05. 2017r. , po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 04 czerwca od godz. 8.00.
3. Limit numerów startowych do przyznania w biurze zawodów w dniu 4 czerwca 2017r. wynosi 50 sztuk
4. Organizator może zamknąd wcześniej listę startową ograniczającą ilośd startujących osób. Ogłoszenie o wcześniejszym zamknięciu listy startowej zostanie podane na stronie internetowej Kamiennej 5 i Akademii Biegania Sprint minimum z 14 dniowym wyprzedzeniem
5. Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy
VII. Pomiar i Limit Czasu
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto ( i taki będzie na 100% )
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadad numer startowy przypięty z przodu koszulki oraz chip do pomiaru czasu, zamocowany np. przy bucie
4. Organizator określa limit czasu ukooczenia Kamiennej 5
a) Bieg główny na 5km: 1 godz.
5. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu nie zostaną sklasyfikowani na linii mety
VIII. Biuro Zawodów, Szatnie i depozyt
1. Biuro zawodów mieści się przy Sklepie Biegacza w Bydgoszczy, parking skrzyżowanie ulicy Gdaoskiej i Kamiennej.
2. Szatnie przed startem i depozyt przy Sklepie Biegacza w Bydgoszczy, parking skrzyżowanie ulicy Gdaoskiej i Kamiennej.
3. Depozyt zostanie później przewieziony na metę na parking przy Sport Factory ulica Fordooska
4. Biuro Zawodów będzie czynne:
- 04.06.2017 w godzinach 8.00-9.30
5. Odbiór numerów i pakietów startowych będzie możliwy w dniu 03.06.2017 na stadionie Zawiszy w sali konferencyjnej ul. Gdaoska 163 po okazaniu dowodu tożsamości oraz karty startowej
6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy również dla osób spoza Bydgoszczy, po okazaniu dowodu osobistego w dniu startu tj. 04.06.2017 od godziny 8.00 do 9.30
7. Odbiór numeru i pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu karty startowej, kopii dowodu tożsamości
8. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystad z przebieralni oraz depozytu
9. Na terenie zawodów będzie możliwości skorzystania z sanitariatów
10. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów
IX. Klasyfikacje i nagrody:
1. Klasyfikacja Kamiennej 5
prowadzona będzie w następujących kategoriach:
Środowiska Ubezpieczeniowe K i M
Bankowcy K i M
Prawnicy K i M
Lekarze K i M
Dziennikarza K i M
Radcy Prawni K i M
Żołnierze i Pracownicy K i M
Regionu Wsparcia Teleinformatycznego
Open – Mistrzostwa Bydgoszczy
dla zawodników nie zrzeszonych w/w grupach zawodowych:
K i M 18 do 40
K i M 40 wzwyż
2. Informacja o nagrodach dla zwycięzców i uczestników Kamiennej 5 przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie na oficjalnej stronie zawodów.
3. Warunkiem uzyskania nagród jest ukooczenie biegu, oraz stawienie się na ceremonii dekoracji
4. Każdy uczestnik Kamiennej 5 kooczący zawody i mieszczący się w limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal
5. Wszyscy Uczestnicy Kamiennej 5, którzy ukooczą zawody wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych
X.Postanowienia Końcowe:
1. Uczestników Kamiennej 5 obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu
2. Nie przestrzeganie regulaminu i nie stosowanie się do poleceo, wskazao organizatora, służb porządkowych, sędziów może skutkowad skreśleniem z listy uczestników zawodów
3. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczna na trasie zawodów
4. Kamienne 5 jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków wymaga osobnej polisy , która musi byd wykupiona przez uczestnika zawodów
5. Pisemne protesty przyjmowane będą przez biuro zawodów po zakooczeniu zawodów po uiszczeniu opłaty 300 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu
6. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie zawodów
8. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników w wyniku udziału w Kamiennej 5, oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód
9. Organizator ni ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia
10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
Bydgoszcz, dnia 20.02.2017
Organizatorzy.

 

 

 

Partnerzy